Školení v oblasti
chemických látek
Proškolíme vaše zaměstnance v problematice nakládání a skladování
nebezpečných chemických látek a směsí