Školení

Intenzivní seminář: CLP - klasifikace a označování

Popis kurzu: Seminář je zaměřen na seznámení s požadavky nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) a jejich praktické použití zejména p

Intenzivní seminář: Bezpečnostní listy a expoziční scénáře

Popis kurzu: Seminář je zaměřen na seznámení s požadavky na sestavení a poskytování bezpečnostních listů dle nařízení (ES) č.

Intenzivní seminář: Skladování chemický látek a směsí

Popis kurzu: Seminář je zaměřen na zásady bezpečného skladování, povinnosti vyplývající ze souvisejících norem a předpisů a na apli

Intenzivní seminář: Hlášení do systému SEPNO, odpadové hospodářství a podniková ekologie

Popis kurzu: Seminář je zaměřen na postup ohlášení přepravy nebezpečných odpadů přes modul SEPNO. Dále také na povinnosti při naklá

Kurz Aplikované Chemické LEgislativy - KACHLE

Kurz Aplikované CHemické LEgislativy – KACHLE Každoročně pořádáme, vždy jarní a podzimní kurz KACHLE, se zaměřením na aktuální no

Školení nakládání s odpady

Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyplývají určité povinnosti při nakládání s odpady. Rádi Vá

Školení na míru

Školení na míru Potřebujete jiné školení? Můžete si vybrat z naší nabídky školení „na míru“ tvorba bezpečnostních l

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců Povinností každého zaměstnavatele, je dle zákona č. 350/2011 Sb., „chemický zákon“, v platném znění, pr