Odpadové hospodářství

Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyplývají určité povinnosti při nakládání s odpady. Rádi pro Vaši společnost zabezpečíme následující činnosti:

 • Vstupní prohlídka současného stavu a způsobu nakládání s odpady včetně vyhodnocení a závěrečné zprávy,
 • kontrolní audity ve Vaší společnosti,
 • návrh odstranění neshod ve způsobu nakládání s odpady,
 • zastupování při jednáních s orgány státní správy,
 • katalogizace odpadů,
 • vedení evidence odpadů,
 • vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů,
 • vypracování provozního řádu pro shromažďování nebezpečných odpadů,
 • zpracování ročního hlášení o produkci odpadů,
 • zavedení komplexního systému odpadového hospodářství,
 • zpracování žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro vlastní shromažďované odpady na provozovně,
 • návrh umístění shromažďovacích prostředků na odpady (nádob) a jejich označení,
 • proškolení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady.

Cena:
dle rozsahu prováděných činností

Mám zájem o více informací