O nás

Firma EKOLINE, s.r.o., Brno byla založena v roce 1991 a hlavní náplní její činnosti jsou služby související s ochranou životního prostředí a činnosti, které mají vazbu na příbuzné problematiky jako ochrana zdraví a bezpečnost práce, zejména pak činnosti spojené s legislativními povinnostmi v oblasti chemických látek a směsí. Aktivity firmy jsou využívány orgány státní správy, podnikatelskými subjekty i širokou uživatelskou veřejností.

Od 1. 7. 2015 se EKOLINE, s.r.o. slučuje se společností  DEKRA CZ a.s., stává se tedy jejím organizačním útvarem, který bude nadále svoji činnost vykonávat v rámci společnosti DEKRA CZ, a.s., se sídlem Türkova 1001, 149 00 Praha 4, IČ: 49240188, DIČ: CZ49240188.
Všechna práva a povinnosti, které svědčí společnosti EKOLINE, s.r.o. nebo tuto společnost zavazují, plní nadále společnost DEKRA CZ a.s., IČ: 49240188, DIČ: CZ49240188, se sídlem Türkova 1001, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1967.

ODBORNÉ ČINNOSTI

 • Odborné zpracování bezpečnostních listů dle REACH – nařízení (ES) č. 1907/2006 a CLP – nařízení (ES) č. 1272/2008 – tvorba, revize, odborné překlady
 • Audity, při kterých se zaměřujeme na plnění legislativních povinností při nakládání a skladování nebezpečných chemických látek a směsí, v místě provozoven našich zákazníků.
 • Registrace látek dle nařízení REACH
 • Oznámení biocidů, detergentů, pro Česko i Slovensko
 • Oznámení chemických směsí do databáze MZdr., databáze CHES (CHLAP)
 • Školení, semináře, individuální konzultace a poradenství, týkající se povinností, daných českou a evropskou legislativou, spojených s chemickými látkami a směsmi
 • Kurzy Aplikované CHemické Legislativy – KACHLE, vždy jarní a podzimní kurz (novinky v legislativě pro oblast chemie a z ní plynoucí povinnosti)
 • Školení, výuka, semináře – REACH, CLP, bezpečnostní listy, biocidy
 • Pravidelná školení zaměstnanců ve firmách, odborně způsobilou osobou dle zákona č. 350/2011 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, v platných zněních
 • Zpracování „Písemných pravidel“ dle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, v aktuálním znění
 • Zpracování protokolu o zařazení nebo nezařazení dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů
 • Zabezpečujeme činnosti v rámci odpadového hospodářství
 • Školení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí (DGSA)
 • Školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR
 • Školení ostatních osob (kromě řidičů) zúčastněných na přepravě tzn. nakládka, vykládka
 • Manipulace nebezpečných věcí podle kapitol 1.3 a 8.2.3 ADR
 • Profesní školení řidičů dle zákona č.374/2007 Sb. (vstupní i pravidelné)
 • Školení řidiče obsluhy vysokozdvižných vozíků