Máte už písemná pravidla se značením podle CLP?

Dne 1. 6. 2017 skončila výjimka pro označení chemických směsí, uvedených na trh před 1. 6. 2015. Tyto směsi mohly být doprodány s původní „starou“ klasifikací a označením (oranžové symboly, R-věty, S-věty) pouze do 1. 6. 2017. Po tomto datu již není možné směsi se „starým“ značením distribuovat a prodávat.

Změna klasifikace a označování chemických látek a směsí bezprostředně souvisí s podobou bezpečnostního listu a písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a směsmi. To tedy znamená, že klasifikace a označení používané chemické látky nebo směsi na obalu musí odpovídat jak v bezpečnostním listu, tak i v písemných pravidlech.

Písemná pravidla je potřeba zpracovat pro chemické látky a směsi klasifikované jako:

  • Akutně toxické kategorie 1 a 2,
  • Akutně toxické kategorie 3,
  • Toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici kategorie 1,
  • Toxické pro specifické cílové orgány po opakované expozici kategorie 1,
  • Žíravé kategorie 1,
  • Karcinogenní kategorie 1A a 1B,
  • Mutagenní kategorie 1A a 1B,
  • Toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B.

Při tvorbě písemných pravidel je také potřeba zkontrolovat, zda se některé chemické látky a směsi, čisticí prostředky a další používané prostředky s přechodem na nařízení CLP nepřeklasifikovaly tak, že nyní spadají do kategorie, pro kterou jsou potřeba písemná pravidla. Obvykle se jedná o dráždivé chemikálie, které mohly být překlasifikovány dle CLP na žíravé (např. čisticí prostředky) nebo toxické látky a směsi na vysoce toxické.

Máte zájem o zpracování a projednání písemných pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo o revizi bezpečnostních listů? Neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese chemie@dekra.cz, nebo přes kontaktní formulář.

Přiložené obrázky